Kalite standartlarınıza MSCERP ile daha yakınsınız

Kalite Kontrol Yönetimi


MSCERP Kalite Kontrol Modülü, karantina işemirlerinin, kalite onayı, şartlı kabul, redleme, giriş kalite kontrol, kontrol planları, laboratuvar/fnal kontrol test yönetimi ve tedarikçi değerlendirme süreçlerinin yönetilmesini sağlayan modüldür.

MSCERP Kalite Kontrol Modülünde, giriş kalite kontrole tabi satın alınan hammaddeler ve son kalite kontrole tabi üretimi tamamlanmış ürünler/yarımamuller, mal girişi sonrası otomatik olarak kalite stokuna alınırak bloke edilir ve karantina işemri oluşturulur. Açılan karantina işemirlerine istinaden kalite onayı verme, şartlı kabul verme, redleme ve hurdalama gibi işlemler ile ilgili iş süreçleri, kontrollü bir süreç yönetimi altına alınmış olur.

Kalite kontrolü tamamlanmamış malzemelerin üretimde kullanılmasına ve müşteriye satışının yapılmasına izin verilmez.

Her üretimin beklenen kalite düzeyinde gerçekleşip gerçekleşmediğini yada satın alınan hammaddenin uygun kalitede gelip gelmediğini ölçebilmek için her bir aşamaya belirli frekanslarda kontroller, testler ve standartlar tanımlanarak malzemelere ve proseslere özel kontrol planları oluşturulabilir.

Üretim ara operasyonlarında yapılan testler, final kontrol testleri, yarımamul testleri ve hammaddeler için giriş kalite kontrol testleri gibi üretim ve lojistik süreçlerindeki tüm testler için kontrol sonuçları, her malzemeye ve sürece özel şablonlar üzerinden sisteme girilir. Kalite Kontrol

Üretim yapıldığında yada satın alınan bir hammadde depoya girdiğinde sistem otomatik olarak karantina işemri ve kontrol planlarında tanımlı olan standartlara göre bir test/kontrol prosedürü oluşturur. Bu prosedürlere göre sistemin belirlerdiği sayıda örneğe sonuç girişi yapılır.

Girilen test sonuçlarının, kontrol planlarında tanımlanmış standartlara uygunluğunu raporlanabilir ve grafikler ile trend analizleri yapılabilir.